ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

 

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 (ЯСЛА – САДОК  КОМБІНОВАНОГО ТИПУ)

« СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО             

Загальні збори Першотравневого

закладу     дошкільної освіти

        (ясла – садок» комбінованого типу)                                                                                                                                                                                            

                                                                  «Сонечко» Визирської сільської ради

Протокол № 2  від  17.08.2020 р.

____________  Я.І. Житник

 

 

 

ПЛАН РОЗВИТКУ

 

закладу дошкільної освіти

« Сонечко»

                                                                                          на  період  з 2020 -   2025 рр.

 

 

ВСТУП

 

Перспективний план розвитку освітньо - виховної системи ЗДО «Сонечко» визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку освітньо-виховної системи ЗДО.

Планування розвитку освітньо-виховної системи ЗДО до 2025 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності ЗДО, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах Визирської громади.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу ЗДО, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі закладу дошкільної освіти, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до змінюючих зовнішніх умов прискорює процес оновлення діяльності в ЗДО. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу дошкільної освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників освітньо - виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

 

 

 Мета програми.

         Забезпечувати розвиток якості дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини та її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності.

         Шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів створити умови для функціювання розвитку дошкільної освіти, яка забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної освіти, реалізацію особистістно – орієнтовної моделі, формування життєвої компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості дошкільника.

         Створення умов для гармонійного розвитку кожної дитини відповідно до її природних задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, удосконалення науково – методичної та функціональної підготовки працівників.

 

 

 

1. Паспорт Програми розвитку

 

Назва

Програма розвитку Першотравневого закладу дошкільної освіти « Сонечко» Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області

Підстава для розробки програми

Необхідність удосконалення змісту діяльності навчального закладу

 

Нормативно-правова база

· Конституція України;

· Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;

· Закони України:

- «Про освіту»,

- «Про дошкільну освіту»,

- «Про охорону дитинства»,

- «Про захист персональних даних». 

- від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти».

Розробники Програми

Першотравневий заклад дошкільної освіти (ясла – садок комбінованого типу) « Сонечко»

 

Авторський колектив

Директор ЗДО « Сонечко» Житник Я.І.

Вихователь-методист Головко Л.В.

Учасники програми

 

 

 Трудовий колектив закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко», відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради, навчальні заклади Визирської ОТГ, медичні установи, засоби масової інформації, громадські організації та сім’ї вихованців закладу.

Мета

Створити сучасний освітній простір у закладі, розвиток професійної компетентності педагогів що забезпечить потреби дітей у якісній освіті

Завдання

- створити умови для формування здоров’я -збережувального середовища в навчальному закладі;

- здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;

-  забезпечити якісне управління освітньо - виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;

- удосконалити зміст науково-методичної роботи;

- розвиток профільного спрямування закладу;

- створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;

- оптимізувати роботу логопедичної групи, гурткову роботу та роботу  з батьками та громадськістю.

Терміни реалізації

 

2020 – 2025 роки

Структура Програми

Вступ

1. Паспорт Програми.

2. Аналіз роботи закладу

 3. Мета, завдання, принципи роботи та пріоритетний напрямок розвитку закладу дошкільної освіти  «Сонечко».

4. Проекти з реалізації завдань Програми

Ресурсне забезпечення

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів з метою удосконалення матеріально-технічної та методичної бази закладу; підвищення ефективності надання освітніх послуг, формування іміджу закладу.

Загальні характеристики закладу дошкільної освіти «Сонечко»

 

 

Заклад розташовано в центрі села (вул. Учительська,1)

Загальна площа земельної ділянки 0.7212 га. (обладнано 8 дитячих майданчиків.

Загальна площа 665 м , приведена опалювальна площа 712 м  (вікових груп – 416.4 м , музична зала, спортивна зала – 49,2м ,

Проектна потужність ЗДО 220 дітей (середня наповнюваність за 5 років 150  дітей  )

Штатний розпис відповідає вимогам типового. Кількість працівників педагогічних 16, обслуговуючого персоналу  23.

Основні етапи реалізації Програми

 

І етап організаційно -мобілізаційний – вересень-грудень 2020 – 2021 р.

Діагностика наявних та виявлення альтернативних ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових), пошук умов для реалізації та виконання Програми.

 

II етап реалізації програми - 2021-2025 рр.

Практична реалізація інноваційних проектів програми; організація моніторингового спостереження за результатами; координація дій.

 

III етап підсумковий – січень –серпень 2025 рр.

Аналіз результатів впровадження Програми розвитку закладу; визначення перспектив подальшої життєдіяльності закладу.

Проєкти з реалізації Програми розвитку закладу дошкільної освіти « Сонечко»

 

І. Проєкт «Здоров’язбережувальне середовище»

II. Проєкт «Кадри»

III. Проєкт «Науково-методичне середовище»

I V. Проєкт «Науково-методичне середовище»

V. Проєкт «Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу»

VI. Проєкт  «Актуальність розвитку дитини з ООП»

VII. Проєкт «Дошкільний заклад – сім’я»

Очікувані результати

 

Основними результатами програми розвитку Першотравневого  закладу дошкільної освіти  (ясла-садок комбінованого типу ) «Сонечко» будуть системні позитивні зміни в його діяльності, зокрема:

- створення сприятливих умов для підвищення науково-теоретичної, методичної, практичної  та психологічної підготовки педагогічних кадрів;

- створення соціально сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти;

- сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

 - підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

- сформований рівень успішного розвитку дітей у сфері « Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку», розвиток звичок щодо гармонізації суспільних відносин, економічно та екологічно доцільної поведінки, культури ресурсозбереження, здатності здійснювати дослідження і самооцінку та самоконтроль своєї поведінки;

 - сформований морально-духовний розвиток дитини, ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;

- в дітей сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в школі;

- раціонально використовуватимуться освітні інновації, ідеї передового досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу ·

- покращення матеріально-технічної база дошкільного закладу;

- буде висока результативність надання додаткових освітніх послуг; ·

  - буде забезпечена активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу.

Контроль, корекція й оцінювання програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освіти

 

 

 

                                            

 

                                                                         

Логін: *

Пароль: *