ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СТАТУТ

Додаток №2 до рішення

Визирської сільської ради 

  №217/VІ-VІІІ  від 25.03.2021 р.     

 

СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА- САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ)

«СОНЕЧКО»  ВИЗИРСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

2021 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко»  Визирської сільської ради Одеського району Одеської області  (далі – «Заклад дошкільної освіти / заклад») є закладом дошкільної освіти для дітей віком від одного до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами - від одного до семи (восьми) років), у складі якого можуть бути утворені групи загального розвитку, компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку.

1.2. Закладзнаходиться у комунальній власностіВизирської сільської територіальної громади в особі Визирської сільської ради Одеського району Одеської області, перебуває на балансі та на праві оперативного управління Відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Одеського району Одеської області.

1.3. Організаційно-правова форма: комунальна організація (установа, заклад).

1.4. Повне найменування закладу: Заклад дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко»  Визирської сільської ради Одеського району Одеської області.

Скорочене найменування закладу: Заклад дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко».

1.5. Місцезнаходження Закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко»  Визирської сільської ради Одеського району Одеської області: 67541, Одеська область, Одеський район, село Першотравневе, вулиця Учительська,1, код ЄДРПОУ: 26506932.

1.6. Засновником  закладу є Визирська сільська рада Одеського району Одеської області (далі - «Засновник»), яка діє від імені та в інтересах Визирської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області (далі- громада).

  Місцезнаходження Засновника: 67543, Одеська область, Одеський район, село Визирка, вулиця Олексія Ставніцера, 56, код ЄДРПОУ: 04378669.

1.7. Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. 

      Засновник затверджує Статут закладу, вносить зміни та здійснює інші дії.

1.8. Уповноваженим органом управління в сфері освіти є відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Одеського району Одеської області (далі – уповноважений орган управління).

1.9. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, може мати самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору, печатку, штамп, офіційні бланки зі своїм найменуванням та символікою, ідентифікаційний номер.

Заклад  утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

1.10. Заклад дошкільної освіти здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим статутом.

1.11. У закладі дошкільної освіти не допускаються створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

1.12. Заклад у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, рішеннями Засновника, органу управління освітою в громаді, цим Статутом, та іншими власними установчими документами.

1.13. Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова.

1.14. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко»  є забезпечення реалізації прав дитини на здобуття дошкільної освіти,  її  фізичного, розумового  і  духовного  розвитку, соціальної адаптації та  готовність  продовжувати  освіту.

1.15. Заклад дошкільної освіти:

- задовольняє  потреби громадян  відповідної  території в  здобутті дітьми дошкільної  освіти;

 • забезпечує відповідність  рівня  дошкільної  освіти  вимогам  Базового  компонента  дошкільної  освіти;
 • створює безпечні  та  нешкідливі  умови  розвитку, виховання  та  навчання  дітей, режим  роботи, умови  для  фізичного  розвитку  та  зміцнення  здоров’я  відповідно  до  санітарно-гігієнічних  вимог  та  забезпечує  їх  дотримання;
 • формує  у  дітей  гігієнічні  навички  та  основи  здорового  способу  життя, норми  безпечної  поведінки;
 • сприяє  збереженню  та  зміцненню  здоров’я, розумовому, психологічному і  фізичному  розвитку  дітей;
 • здійснює  соціально - педагогічний патронат, взаємодію з  сім’єю;
 • є осередком поширення серед батьків психолого – педагогічних  та  фізіологічних  знань  про  дітей  дошкільного  віку;
 • додержується  фінансової  дисципліни,  зберігає  матеріально – технічну  базу;
 • планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;
 • формує освітню програму закладу;
 • забезпечує добір і розстановку кадрів;
 • відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);
 • додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу та чинного законодавства України.

1.16.Відносини закладу з юридичними й фізичними особами визначаються у відповідності до норм чинного законодавства України.

 

 

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ

2.1.Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником (директором) протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування.

2.2.Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

Прийом заяв про зарахування дітей до закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням Визирської сільської ради Одеського району Одеської області.

Зарахування дитини здійснюється на підставі наказу керівника (директора) закладу дошкільної освіти.

2.3. До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

2.4.Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

2.5.Для зарахування дитини з інвалідністю до закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:

-копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

2.6. Першочергово до закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:

1) проживають на території обслуговування закладу дошкільної освіти;

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

2.7.Під час подання заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

2.8.Після зарахування до закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених пунктом 2.6. цього Статутом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

2.9. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

2.10.Для переведення вихованця з одного закладу дошкільної освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику (директору) закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).

Керівник (директор) закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

2.11. За вихованцем зберігається місце у закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:

- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

- у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

- на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.

2.12. Відрахування вихованців з закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти;

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Керівник (директор)  закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

Забороняється відрахування дитини із закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено пунктом 2.12. цього Статуту.

Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника (директора) закладу дошкільної освіти.

У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з закладу дошкільної освіти такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

3.1. Режим роботи Закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» встановлюється: п'ятиденний (п’ять днів в тиждень), у період часу з 7:30 год.  до 18.00 год.; чергова група у період часу з 7.00 год. до 19.00 год. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2.Режим роботи закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей встановлюються його Засновником відповідно до законодавства України.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

 

ІV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.

4.2.Заклад дошкільної освіти може мати у своєму складі групи, між якими вихованці розподіляються за віковими (одновіковими, різновіковими) та/або сімейними (родинними) ознаками відповідно до рішення керівника (директора) закладу дошкільної освіти.

Формування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування в ній вихованців, які перебувають між собою в сімейних (родинних) стосунках незалежно від ступеня їх споріднення.

Групи формуються в межах граничної чисельності вихованців, що встановлена відповідно до визначених законодавством нормативів наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.

 Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить:

для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;

для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;

різновікові - до 15 осіб;

з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;

в оздоровчий період - до 15 осіб;

в інклюзивних групах - не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

Рішенням Визирської сільської ради Одеського району Одеської області може бути встановлено граничну чисельність вихованців у групі меншу, ніж визначено нормативами наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти.

4.3. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей одного віку або з різницею у віці. Різновікові групи можуть утворюватися для дітей раннього (від одного до трьох років) та дошкільного (від трьох до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами - від трьох до семи (восьми) років) віку.

Група з цілодобовим перебуванням забезпечує (з понеділка до п’ятниці) цілодобове перебування в ній дітей одного віку або з різницею у віці.

До груп з цілодобовим перебуванням зараховуються діти віком від трьох років, до груп з короткотривалим перебуванням - діти віком від одного року.

Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин) немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати до відповідної групи закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним режимом перебування, але без організації для них харчування за умови короткотривалого перебування.

4.4. У разі звернення одного з батьків або іншого законного представника дитини з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи відповідно до Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530.

4.5. За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у закладі дошкільної освіти дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривало (неповний день). Для дітей, які перебувають у закладі дошкільної освіти короткотривало, можуть утворюватися окремі групи. У закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.

4.6. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї. Діти, які перебувають у закладі дошкільної освіти короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, обліковуються у такому закладі.

4.7. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей, а також дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів згідно з додатками 123 і 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Порядком надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 116, постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», спільним наказом МОН та МОЗ щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання організації харчування у закладах освіти.

Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

4.8. У закладі дошкільної освіти діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату такого закладу або відповідного закладу охорони здоров’я, відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 826.

Медичні працівники закладів дошкільної освіти здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства, моніторинг стану здоров’я та контроль виконання індивідуального плану щеплень та профілактичних медичних оглядів дітей, надання домедичної допомоги у невідкладному стані, інформування батьків або інших законних представників про стан дитини та організацію заходів для госпіталізації (у разі показань).

4.9. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичних працівників та проведення лікувально-профілактичних заходів.

4.10. Заклад дошкільної освіти може здійснювати міжнародне співробітництво у сфері дошкільної освіти відповідно до Законів України «Про освіту»«Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

V. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. У закладі дошкільної освіти освітній процес включає розвиток, виховання, навчання його вихованців і відбувається відповідно до освітньої програми. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти.

5.2. Заклади дошкільної освіти для формування освітніх програм закладу можуть використовувати освітні програми, рекомендовані МОН.

5.3.Рішення про обрання та використання освітньої програми закладом дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником (директором).

5.4.Кожна освітня програма повинна передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

5.5.З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей вихованців заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

5.6. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти МОН, за погодженням з МОЗ.

5.7. Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.

5.8. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530.

5.9. На основі освітньої програми педагогічна рада закладу дошкільної освіти визначає план роботи на навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу. План роботи закладу дошкільної освіти затверджується його керівником (директором).

5.10. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього процесу.

Розклад організації освітнього процесу затверджується керівником (директором) закладу дошкільної освіти до початку навчального року.

5.11. Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого законного представника дитини. Додаткові освітні послуги надаються за рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних та юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним представником дитини та закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

VІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

- діти дошкільного віку, вихованці, учні;

- педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

- помічники вихователів та няні;

- медичні працівники;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

6.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією УкраїниЗаконом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Дитина має гарантоване державою право на:

 • безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;
 • діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладу дошкільної освіти.

6.3.Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

6.4. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти у партнерстві з батьками або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування).

Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти та цього Статуту.

Залучення вихованців під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з виконанням освітньої програми, забороняється.

6.5. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу дошкільної освіти регулюються трудовим законодавством та трудовими договорами.

6.6. Педагогічні та інші працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців згідно із законом.

6.7. Працівники закладу дошкільної освіти проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

6.8. До основних обов’язків медичних працівників, які безпосередньо забезпечують медичний супровід в закладі дошкільної освіти, належить:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- здійснення контролю за своєчасністю проходження медичних оглядів, у тому числі поглиблених, організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших законних представників дитини та працівників закладу.

6.9. Права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.

 Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

Інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються Законом України «Про освіту».

 

 

VІI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

7.1.Управління закладом здійснюється Засновником та Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради.

7.2. До виключної компетенції Засновника відносяться: затвердження статуту закладу, внесення змін та доповнень до статуту, прийняття рішення про припинення діяльності  закладута здійснення інших повноважень відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів. 

7.3.До компетенції Відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради відноситься:

 • створення умов для здобуття дітьми,у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;
 • прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освітивідповідно до освітніх запитів населення;
 • соціальний захист, охорона життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;
 • здійснення контролю за виконанням завдань дошкільної освіти, додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти, навчально-методичного керівництва в закладі дошкільної освіти;
 • організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх педагогічних технологій;
 • ведення обліку дітей дошкільного віку;
 • проведення експериментальної та інноваційної діяльності;
 • здійснення міжнародного співробітництва у системі дошкільної освіти;
 • забезпечення системи дошкільної освіти керівними і педагогічними кадрами, сприяння їх підготовці, підвищенню кваліфікації і проведенню атестації;
 • здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України.

7.4.Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його керівник (директор).

Керівника (директора) закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади уповноважений орган управління – Відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської рали Одеського району Одеської області.

7.5. Керівником (директором) закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

7.6. Керівник (директор) закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

7.7.Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника (директора) закладу дошкільної освіти визначаються законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.

7.8. Керівник (директор)  закладу дошкільної освіти:

організовує діяльність закладу дошкільної освіти;

сприяє вирішенню питань фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;

сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу дошкільної освіти;

забезпечує створення у закладі дошкільної освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

видає у межах компетенції накази і контролює їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.

7.9. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами закладу дошкільної освіти. Керівник (директор) закладу дошкільної освіти є головою педагогічної ради.

7.10. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

7.11. Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в закладі;

визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи;

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника (директора) закладу дошкільної освіти.

7.12. У закладі дошкільної освіти можуть діяти органи самоврядування працівників такого закладу, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Повноваження, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються Законами України «Про освіту»«Про дошкільну освіту» та установчими документами закладу дошкільної освіти.

7.13. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника (директора) закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

 

VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти може включати будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інше. Майно закладу дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

8.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільноїосвітивизначаютьсявідповіднимибудівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірніперелікиматеріально-технічногооснащеннязакладівдошкільноїосвіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання закладу дошкільноїосвітизатверджуютьсяцентральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8.3. Майно закладу дошкільної освіти є комунальною власністюВизирської сільської  територіальної громади.

8.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти, у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

8.5. Основні фонди, оборотнікошти та іншемайно закладу дошкільноїосвіти не підлягаютьвилученню, крімвипадків, встановлених законом.

 8.6. Об’єкти та майно закладу дошкільноїосвіти не підлягаютьприватизаціїчивикористанню не за освітнімпризначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпеченібезпосередньо закладом дошкільноїосвіти, пов’язанихіззабезпеченнямосвітньогопроцесуабообслуговуванням учасників освітньогопроцесу, з урахуванням визначення органом управлінняможливості користування державнимнерухомиммайном відповідно до законодавства.

Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна комунального закладу дошкільної освіти, використовуються виключно на потреби цього закладу освіти.

8.7. Збитки, заподіяні закладу дошкільної освіти юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.8. Списання майна та передача його в оренду здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

ІХ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

9.1. Фінансова діяльність закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

9.2. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти можуть бути кошти:

- місцевого бюджету;

- державного бюджету;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

-добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші кошти, не заборонені чинним законодавством України.

9.3. Отримані кошти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу дошкільної освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

9.4. Заклад дошкільної освіти не наділений правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, членів закладу освіти, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.5. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник закладу дошкільної освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

9.6. Бюджетні асигнування на дошкільну освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані закладом дошкільної освіти як плата за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену установчими документами закладу дошкільної освіти.

9.7. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять закладу дошкільної освіти у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

9.8. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування закладу дошкільної освіти не зменшуються.

9.9. Штатний розпис закладу дошкільної освіти встановлюються відповідно до законодавства на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Штатний розпис закладу дошкільної освіти затверджуються керівником (директором) закладу дошкільної освіти за погодженням із уповноваженим органом управління.

9.10. Порядок діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у закладі дошкільної освіти визначається керівником (директором) закладу  відповідно  до  вимог чинного законодавства України. За рішенням керівника (директора) закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

 

Х. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

10.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

10.3. Державнийнагляд (контроль) у сферіосвітиздійснюєтьсяцентральним органом виконавчоївладиіз забезпечення якостіосвіти та йоготериторіальними органами.

10.4. Центральний орган виконавчоївладиіз забезпечення якостіосвіти та йоготериторіальніорганидіють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Законом України «Про освіту» та іншими законами України.

10.5. Центральний орган виконавчоївладиіз забезпечення якостіосвіти та йоготериторіальніорганипроводятьінституційний аудит, позаплановіперевірки відповідно до Закону України «Про освіту» та згідно з порядками, затвердженимицентральним органом виконавчоївлади у сферіосвіти і науки.

ХІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

11.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

11.2. Держава сприяєміжнародномуспівробітництву у системідошкільноїосвіти.

11.3. Заклад дошкільноїосвітимає право укладати угоди про співробітництво, встановлюватипрямі зв`язки  з органами управлінняосвітою та закладами освітиінших держав, міжнароднимиорганізаціями, фондами у встановленомузаконодавством порядку.

11.4. Заклад дошкільноїосвіти та педагогічніпрацівники, здобувачіосвітиможутьбрати участь у реалізаціїміжнароднихпроектів та програм.

 

 

ХІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1. Виключне право внесення змін та доповнень в окремі розділи Статуту належить Засновнику, оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції і підлягає реєстрації в установленому законом порядку.

12.2. Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 

ХІІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

13.1. Припинення діяльності закладу відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

13.2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти приймає Визирська сільська рада.

13.3. Реорганізація або ліквідація закладу дошкільної освіти здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.4. При реорганізації чи ліквідації закладу вихованцям, які навчалися  та виховувалися в ньому, забезпечується можливість продовження навчання і виховання відповідно до чинного законодавства України.

13.5. При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

13.6. Вивільнені приміщення ліквідованого закладу дошкільної освіти використовуються виключно для роботи з дітьми.

13.7. У разі припинення закладу дошкільної освіти як юридичної особи внаслідок ліквідації, реорганізації передбачається передача активів одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (визначених закладів освіти - правонаступників відповідно до чинного законодавства) або зарахування до доходу бюджету.

13.8.Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

Секретар сільської  ради                                            Іван ОСОСКАЛО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                                                         

Логін: *

Пароль: *